EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน

ตารางข้อมูลน้ำท่ารายปี (อท.41)